ទំព័រអន្តោប្រវេសន៍
  • slidebg1
    លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្ន
    កដើម្បីការធ្វើបំលាស់ទី

ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍

 

ការបំលាស់ទីទៅក្រៅព្រំដែនតម្រូវឱ្យគោរពតាមគោលការជាច្រើន, តែយើងបានរួមបញ្ចូលខ្លួនយើងយ៉ាងល្អចូលទៅក្នុងវប្បធម៌ និង ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលយើងប្រតិបត្តិការ ដូច្នេះយើងអាចជួយសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះនៅក្នុងវិធីដែលងាយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅ។ តាមរយៈជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងទាំងអស់នេះ ការផ្ទេរក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងធ្វើឡើងដោយរលូន
● អ្នកជំនួញ, វីអាយភី និង កម្មវិធីអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក
● កម្មវិធីវិនិយោគ និង សហគ្រិន
● ច្បាប់ស្តីពីការប្តូរប្រាក់បរទេស
● ផែនការអចលនទ្រព្យ
● ការសុំសញ្ជាតិតាមរយៈការវិនិយោគ
● ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ
● ផែនការស្នាក់នៅ

អន្តោប្រវេសន៍ ការវិនិយោគ / ជំនួញ

សូមចុចនៅលើប្រទេសរបស់អ្នកពេញចិត្តដើម្បីស្វែងរកជាច្រើនទៀត