ទំព័រទំនាក់ទំនង
  • slidebg1
    ពួកយើងចង់លឺពីអ្នក

OUR OFFICES

ហុងកុង

វ៉ានឆាយ

ការិយាល័យលេខ ២៥០៥-៦, ២៥/F ឆាយណា អនឡាន សិនធឺ,៣៣៣ ផ្លូវឡុកឆាត, វ៉ានឆាយ, ហុងកុង

លេខទូរស័ព្ទ: +៨៥២ ២១១៦ ១៣៣៣
ទូរសារ : +៨៥២ ២១១៦ ១៣៣២

ico-fb

ឌីខូវ៉រី បេ

ការិយាល័យលេខ១១, LG/F., ការិយាល័យប្លុក១,
៩២ មហាវិថី ស៊ីអេណា, ឌីខូវ៉រី បេ,
កោះឡានតូវ, ហុងកុង  

លេខទូរស័ព្ទ: +៨៥២ ២៤១៦ ៨៦១៨
ទូរសារ : +៨៥២ ២៣៥១ ៦២០៣

ico-fb

អង់ទីហ្កា និង ប៉ារូដា

ភូមិ វ៉ក, ផ្លូវ ហ្វីអា ហ៊ីល,
ស្រីត ចន, អង់ទីហ្កា 

កម្ពុជា

Exchange Square
Unit 703, Floor 7
Street 106 Sangkat Wat Phnom
Phnom Penh
Cambodia 
លេខទូរស័ព្ទ:+855 7078 9330

ico-fb instagram

កាណាដា

៥០៧ ផ្លាស ដាម, ការិយាល័យលេខ ២០០១
ម៉ុងត្រេអាល់ គេប៊ិច, កាណាដា, H2Y 2W8  
លេខទូរស័ព្ទ: +១ ៥១ ៤៩៨២ ៩៩៨២
ទូរសារ : +១ ៥១ ៤៩៨២ ៩៩៨៣

Cyprus

Kinyras, 19

Michael Kyprianou House

8011, Paphos, Cyprus

ដូមីណីកា

ថប់ ហ្ល័រ, ២៥ ផ្លូវ អ៊ិនឌីផេនដិន,
រ៉ូហ្សូ, ដូមីណីកា 
លេខទូរស័ព្ទ: +១ (៧៦៧) ៤៤៨ ២០០៩

បារាំង 

៧២, មហាវិថី កួរសែល
៧៥០១៧ ប៉ារីស 
Tel: +66 2 670 1848 

ហ្គ្រេណាដា

1 True Blue Avenue, True Blue,  
The Parish of St.George, Grenada West Indies
Tel: +1 (473) 415 6768

Indonesia

Multivision Tower 25/F, 
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, 
Jakarta 12980, Indonesia 
Tel: +62 2150916005

ico-fb

Ivory Coast

Abidjan XL Plateau Centre
Avenue Dr. Crozet, Immeuble XL,
6ème étage, Plateau Abidjan
01 BP 2785 Abidjan 01
Côte d’Ivoire
Phone : +22520307638
Fax : +22520307601

ico-fb

MALAYSIA

Level 30, The Gardens North Tower Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:   +603 2035 9657

ico-fb

មីយ៉ាន់ម៉ា

Unit 7, Level 21, Myanmar Centre, Tower 1, No. 192 Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township,Yangon, Myanmar

T : +95 09 420 092 776 / +95 09 972 607 836 

ico-fb

ហ្វីលីពីន

1006A, 10/F Floor, Pearlbank Centre,

146 Valero Street, Salcedo Village,

Makati City, Metro Manila, Philippines

T :  +63 998 597 6853

ico-fb instagram

សឹង្ហបុរី

HLG Corporation Pte. Ltd.
១៤ ផ្លូវរ៉ូបីនសាន់
#០៨-០១A ហ្វាអីស ហ្វាយណាន់ បៀលឌីង
សឹង្ហបុរី ០៤៨៥៤៥ 
លេខទូរស័ព្ទ: +៦៥ ៩១៥០០ ១៦៣៨  

ico-fb

សាំង គីត និង នីវីស

បេវីយូ កុំមឺស្យល់ ខុមផល,
ស្វីត ២០៥ ហ្វីហ្គេត បេ, សាំងគីត, វ៉េសហ៊ិនឌី  
លេខទូរស័ព្ទ: +១ ៨៦៩ ៤៦៦ ៦១០៣
ទូរសារ : +១ ៣០៥ ៦៧៥ ៦១៩៥ 

ថៃ

បេវីយូ កុំមឺស្យល់ ខុមផល,
ស្វីត ២០៥ ហ្វីហ្គេត បេ, សាំងគីត, វ៉េសហ៊ិនឌី
លេខទូរស័ព្ទ: +១ ៨៦៩ ៤៦៦ ៦១០៣
ទូរសារ : +១ ៣០៥ ៦៧៥ ៦១៩៥

ico-fb

សហរដ្ឋអាមេរិក

Lorenzo M. Lleras, P.A
150 NW 75th Dr. Suite A, 
Gainesville, FL 32607 USA
+1 352-331-7554 

UNITED KINGDOM


T: +44 (0) 7576 841765

វៀតណាម

ហាណូយ

Unit 15.08, Level 15, Cornerstone Building,
No.16, Phan Chu Trinh Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District,
Ha Noi, Vietnam
Tel: +84 24 3266 8563 
Fax: +84 24 3266 8564 

ហូជីមិញ

ប៊ីតេចកូ, ហ្វាយណាន់ស្យល់ ថូវឺ
ការិយាល័យលេខ ៤០០៤, ជាន់ទី៤០, ២ ផ្លូវ ហាយទ្រឺយ,
បេនញេវាត, ស្រុក១, ទីក្រុងហូជីមិញ, វៀតណាម 
លេខទូរស័ព្ទ: +៨៤៨ ៣៩១៩ ៧០៥៥/ +៨៤៨ ៣៩១០ ៧០៥៦
ទូរសារ : +៨៤៨ ៣៨២៩ ២៦១០

ico-fb

ដាណាង

ការិយាល័យលេខ ឌី១, ជាន់ទី៨
អិនដូឆាយណា រីវឺសាយ ថូវឺ,
៧៤ ផ្លូវបាច់ដាង, ស្រុកហាយឆៅ
ដាណាង, វៀតណាម 
លេខទូរស័ព្ទ: +៨៤ ៥១១ ៣៥៧ ៤១៨៨
ទូរសារ : +៨៤ ៥១១ ៣៥៧ ៤១៨៦

ico-fb

ទម្រង់សំរាប់សំណួរ

កំហុសក្នុងការ: សូមពិនិត្យមើលការបញ្ចូលរបស់អ្នក!