អំពីយើង
អ៊ីវ លី (អេឡែន)

អ៊ីវ លី (អេឡែន)

ប្រធានទំនាក់ទំនង-វៀតណាម

អេឡែន គឺជាប្រធានទំនាក់ទំនងសំរាប់ការិយាល័យរបស់យើងក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ ។ លោកស្រីមានចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់យើង។

View Jean-Francois Harvey's LinkedIn profileView Hong Hieu's LinkedIn profile