អំពីយើង
ឈី ញូយេន

ឈី ញូយេន

នាយករដ្ឋបាល - វៀតណាម

ឈី ឯកទេសក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ( នយោបាយ និង កិច្ចការវប្បធម៌) ។ លោកស្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ និង ផ្នែកធនធានមនុស្សជាមួយនឹងជំនាញទំនាក់ទំនង និង ជំនាញភាសា ដ៏រឹងមាំ