អំពីយើង
នុង ញូ (រ៉ូស)

នុង ញូ (រ៉ូស)

គណនេយ្យ - វៀតណាម

រ៉ូស មានឯកទេសក្នុងពន្ធដារ, គណនី និង សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ លោកស្រីក៏មានបទពិសោធន៍ទូទៅក្នុង គណនី, ការតាមដាន និង រៀបចំប្រាក់ចំណូល ចំណាយ ។