អំពីយើង
ចូសេហ្វ  វ័ននឺ

ចូសេហ្វ វ័ននឺ

ប្រធានការិយាល័យ- អង់ទីហ្កា

ភ្នាក់ងារ CIP ជាមួយនឹងឯកទេសក្នុងការលក់អចលនទ្រព្យ និង អភិវឌ្ឍជំនួញក្នុងទីផ្សារអង់ទីហ្កា ។